Skip to content

Algemene voorwaarden

Versie 2020

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Chasing the dream: CTD
 2. Opdrachtgever: de wederpartij van CTD.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en CTD.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door CTD gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door CTD verrichtte handelingen.
 2. Door ondertekening van een overeenkomst met CTD verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van CTD en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. De door CTD gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. CTD is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 30 dagen, aan CTD wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en CTD zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen doormiddel van een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

 1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat CTD gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste 14 dagen de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor CTD van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 
 3. Na overeenkomst wordt de website op een tijdelijke plaats op het internet te geplaatst, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na ontvangst van het bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst. 
 4. Tenzij anders overeengekomen: Facturering van onderhoudskosten, hosting, SSL-certificaten en domeinnamen gebeuren per jaar vooraf. Moment van facturering hangt af van het moment van voltooiing website.
 5. Een maand na facturatie (nazorgfase) wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie onderhoudscontracten.
 6. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden via bankoverschrijving in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. 
 7. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen €30. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. 

Artikel 5. Onderhoudscontracten

 1. Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig onderhoudscontract voor een bestaande website. 
 2. Met onderhoud van de website wordt bedoeld: 
  – Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website
  – Het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande pagina’s
  – Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien van toepassing. 
 3. Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan.
 4. De opzegtermijn van een onderhoudscontract is 30 dagen voor het einde van de contractdatum (gelijk aan eerste factuurdatum).

Artikel 6. Webhostingcontracten

 1. Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig zakelijk webhostingcontract voor een bestaande website.
 2. CTD zal zich als dienstverlener inspannen om zorg te dragen voor:
  – Het up-to-date houden van de mogelijk aanwezige Wordpress installatie(s)
  – Het maken van een maandelijkse back-up van de websitebestanden en database(s). Deze back-ups worden minimaal 30 dagen bewaard. CTD kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval de back-ups (door welke reden dan ook) corrupt raken en daardoor niet meer te herstellen zijn
  – Een correcte domeinregistratie en verlenging hiervan.
  – Het verlenen van aansluiting op het systeem voor de in de overeenkomst bepaalde diensten 
  – Een passende beveiliging van (persoons)gegevens die opgeslagen worden
  – CTD geeft geen garantie op onbelemmerde toegang tot het systeem en garandeert niet dat er te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de diensten en/of derden producten.
 3. CTD is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door CTD te verrichten aanpassingen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de opdrachtgever jegens CTD ontstaat. 
 4. CTD verzorgt in opdracht van de opdrachtgever tegen betaling van een vergoeding de registratie van domeinnamen bij Hostinger.nl. Domeinnamen worden geregistreerd onder de naam van CTD. Dit om de contactgegevens van de opdrachtgever te beschermen tegen publicatie in de WHOIS-dienstverlening. CTD treedt alleen op als tussenpersoon en accepteert geen aansprakelijkheid, de opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de domeinnaam.
 5. CTD kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies geleden tijdens het verhuizen/instellen van de domeinnaam. 
 6. In het geval de opdrachtgever onjuiste domeinnamen bestelt (spelfouten, naamfouten of iets dergelijks) wordt het registratietarief niet terugbetaald. CTD zal echter trachten de domeinnaam te corrigeren zolang de registratie nog niet heeft plaatsgevonden. 
 7. CTD is niet aansprakelijk voor het verliezen door de opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.
 8. CTD heeft het recht de domeinnaam en/of webhosting ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer de opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst (en de daar bijhorende betalingen). 
 9. Indien het dataverkeer en/of server gebruik (CPU, RAM en harddiskruimte) toerekenbaar aan de opdrachtgever onredelijk hoog is ten opzichte van andere opdrachtgevers, of het systeem stoort, is CTD gerechtigd gepaste maatregelen te nemen dit te beperken. CTD mag na een waarschuwing een toeslag rekenen voor het onredelijk verkeer.
 10. Indien de webruimte van de opdrachtgever besmet is met een virus en/of gehackt is heeft CTD het recht om de website verwijderen. Ter betaling van een vergoeding kan CTD ingezet worden om dit probleem op te lossen, maar is hiertoe niet verplicht. 
 11. CTD is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat een van de servers op een e-mail blacklist komt te staan waardoor e-mailverkeer mogelijk niet meer succesvol kan worden verzonden. CTD tracht er echter naar om binnen redelijk termijn deze server van de desbetreffende e-mail blacklist af te halen. 
 12. Indien CTD ervoor kiest een specifieke webhosting dienst te beëindigen, kan CTD het contract met een opzegtermijn van 30 dagen opzeggen. In dergelijke gevallen wordt het niet gebruikte deel van vooruitbetaalde bedragen vanzelfsprekend gerestitueerd. De opdrachtgever heeft dan het recht om de websitebestanden en bijhorende databases op te vragen bij CTD. CTD is in dat geval alleen verantwoordelijk voor het aanleveren van deze bestanden en niet voor het overzetten en configureren van de website en bijhorende zaken op een andere server bij een derde partij.
 13. Kosten van een webhosting contract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen (2 weken) na ondertekening van het contract worden voldaan.
 14. De opzegtermijn van een webhosting contract is 30 dagen voor het einde van de contractdatum (gelijk aan eerste factuurdatum).

Artikel 7. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal. 
 2. CTD mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit. De gebruikelijke vorm hiervoor is een kleine link in de footer van de website met de tekst: ‘Chasing the dream’. Daarnaast heeft CTD het recht om een portfolio afbeelding op http://www.chasingthedream.nl te plaatsen, tenzij anders afgesproken. 

Artikel 8. Uitvoering van de overeenkomst

 1. CTD zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken. Webdesign is een creatief proces waarbij de uiteindelijke opgeleverde vorm en functies met de best mogelijke inspanning door CTD zullen worden nagestreefd.
 2. CTD zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen en moet op tijd de benodigde data aanleveren. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.

Artikel 9. Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien CTD op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan CTD worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van CTD. CTD is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal CTD de opdrachtgever tevoren schriftelijk of telefonisch informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het ontwerp te laten uitvoeren. 
 4. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor CTD van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 10. Duur en beëindiging

 1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 1 maand. Ieder jaar ontvangt de opdrachtgever een factuur. Bij betaling van de factuur wordt het contract met een jaar verlengd.
 2. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar. Ieder jaar ontvangt de opdrachtgever een factuur. Bij betaling van de factuur wordt het contract met een jaar verlengd. Na ontvangst van de jaarlijkse factuur kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. 
 3. CTD kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met CTD gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden. 

Artikel 11. Overmacht

 1. CTD is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of andere derden waarop CTD geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 12. Diverse bepalingen

 1. CTD kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 14 dagen (2 weken) na bekendmaking van de wijzigingen op de webpagina: ‘www.chasingthedream.nl/algemene-voorwaarden’. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
 2. CTD heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 13. Derden

 1. CTD is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden met kennisgeving vooraf door CTD doorgevoerd.
 2. CTD is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

 1. De opdrachtgever is verplicht de benodigde gegevens met betrekking tot de website, domeinnaam en hosting door te geven aan CTD. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever. 
 2. Alle door CTD in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever geleverde roerende zaken en intellectuele eigendomsrechten blijven eigendom van CTD totdat de opdrachtgever alle verplichtingen (en betalingen) uit de overeenkomst CTD volledig is nagekomen. Op het moment dat deze verplichtingen zijn voldaan ontvangt de opdrachtgever geleverde roerende zaken en intellectuele eigendomsrechten.
 3. De opdrachtgever zal al datgene doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken veilig te stellen. Dit betekent in ieder geval dat de opdrachtgever de zaken onder eigendomsvoorbehoud van CTD niet zal verkopen, niet zal verhuizen naar een andere website, niet zal verwerken en/of opnemen in een andere website. 
 4. Door CTD of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van CTD. 
 5. Mocht er gebruikt zijn gemaakt van Open Source Oplossingen kan hier nimmer copyright op de geleverde source code kunnen rusten. Zie ook artikel Eigendomsvoorbehoud. 

Artikel 15. Privacy bepalingen

 1. Uw persoonsgegevens worden door CTD slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en/of hosting aan te vragen. Daarnaast ook voor de administratie van CTD. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
 2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. CTD verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.